Naravni rezervati 3

Gozdni, delno pragozdni rezervat Boč - Plešivec

Gozdni rezervat Šumik - gozdni rezervat ob Lobnici na Pohorju

Do sredine 19. stoletja so se ohranili večji pragozdni kompleksi na osrednji Pohorski planoti. Ko so leta 1838 zgradili Lobniško rižo, so odprli približno 3000 ha do tedaj večinoma nedotaknjenih gozdov. Do konca stoletja so odtlej izsekali vse ostanke naravnih gozdov.Ostalo je le še 20 ha pragozda na strmem desnem pobočju nad Lobnico. Leta 1950 so pragozd izločili in omejili kot poseben oddelek gozdarskega inštituta.
Največji poseg v pragozd je bil leta 1957, ko so v zgornji tretjini posekali traso za kamionsko cesto Areh-Šumik. Od celotnega kompleksa je tako odrezala 2,4 ha pragozda, kar ruši celoto biocenoze.

Pragozd (19 ha) je le del 57 ha velikega gozdnega rezervata ob Lobnici, ki je zaradi svojih naravnih lepot in zanimivosti od leta 1967 zaščiten kot gozd s posebnim namenom. Slikovita dolina Lobnice s slapovoma Veliki in Mali Šumik, redke rastline, nedotaknjeni gozd so okoliščine, dajejo temu objektu prav posebno mesto med našimi rezervati. Pomemben je namreč zaradi znanstveno-raziskovalne ter naravovarstvene vloge na tem področju.(vir:Gozdni rezervati Slovenije, Cenčič.l.,1985)
Rezervat se razprostira ob kanjonski debri gorskega potoka Lobnica. Pobočja so precej strma (35°-50°),  težko prehodna in ponekod prepadna. 
Celotnega območja se je prijelo imenovanje Pragozd Šumik, kar pa ni povsem ustrezno, sajobsega pragozd le manjši del rezervata (strmo desno pobočje nad Lobnico), vse ostalo pa je gozd, v katerega se več ne posega in zato postopoma prehaja v sekundarni pragozd. V pragozdu se je ohranil prvobiten sestoj bukve, jelke, gabra, hrasta, smreke in kostanja. Danes na Pohorju prevladuje smrekov gozd, kajti bukev so izsekali, predvsem za potrebe glažutarstva.(vir:Izletniški vodnik,Pivka J.)

Rezervat se razprostira ob kanjonski debri potoka Lobnice pod Bajgotom. Del rezervata leži nad cesto Bajgot – Areh. JV del rezervata leži na območju občine Slovenska Bistrica. V delu rezervata je ohranjeno pragozdno stanje, ostala površina pa postopoma prehaja v sekundarni pragozd. V rezervatu prevladuje združba Luzulo albidae – Fagetum abietetosum. Od dreves prevladujejo bukev, jelka in smreka. Po povirnih jamah in jarkih prevladuje združba Abieti – Fagetum austroalpinum, z bogatejšo vrstno sestavo. Ob Lobnici je ozek pas gozda jesena in gorskega javora (Aceri - Fraxinetum illiricum). Od botaničnih posebnosti omenimo nenavadni kamnokreč (Saxifraga paradoxa), rjasti sleč (Rhododendron ferrugineum) ter alpski srobot (Clematis alpina). Rezervat odlikujejo tudi izredne geomorfološke tvorbe. Kamnina v rezervatu je granodiorit, ki je včasih taki razlomljen, da nastanejo zanimive skalne formacije, kot na primer Trije hlabi, Ravbarske pečiin Jelenska peč. Na slikovitih in divjih potokih v rezervatu so tudi trije slapovi, Veliki in Mali Šumik na Lobnici ter Vernski slap na Verni.

Je edini slovenski pragozd na silikatni podlagi, eden redkih ostankov naravne vegetacije Pohorja.

 Slap Veliki Šumik                                                                       Slap Mali Šumik                                                       

 

 

 

 

 

 

Črno jezero