Kozjanski park

KOZJANSKI PARK 

Kozjanski park je območje, veliko 206 km², s statusom regijskega parka. Kozjansko je pokrajina, katere meje niso natančno definirane. S tem imenom pojmujemo območje južno od Voglajne, zahodno od Sotle, vzhodno od Savinje ter severno od hribov vzhodnega Posavskega hribovja. Kozjanski park obsega območje, na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s Sotlo, na jugu pa preko Vetrnika in Orlice prehaja v Senovsko in Bizeljsko gričevje. Za območje je značilna prehodnost iz predalpskih hribovitih in pretežno z gozdovi poraščenih predelov v ravnino ob Sotli. Med ravninskim Obsoteljem in hribi vzhodnega Posavskega hribovja je vinogradniško terciarno gričevje. Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. V regijskem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji, tako da je varstveno območje s strožjim varstvenim režimom opredeljeno v manjšem obsegu in točkovno. Z aktom o Zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju regijskega parka.

Naravne vrednote

Pojem naravne vrednote običajno razumemo na dva načina, ki se lahko med sabo prekrivata ali pa sploh ne. Laično pojmovanje razume naravno vrednoto kot povsem nesistemsko kategorijo, označuje jo nadpovprečna subjektivna vrednost. Manjše jezero, razgledna točka na vrhu hriba, večji predel gozda, pečina, jama itd. lahko imajo za lokalne prebivalce izreden naravovarstveni pomen, na širšem regionalnem ali državnem nivoju pa po prej navedenih merilih ne odstopajo in jih zato pravno formalno ne moremo imenovati in obravnavati kot »naravno vrednoto«. Nikakor pa se tudi na ta način razumljene naravne posebnosti ne smejo prezreti in se morajo upoštevati pri naravovarstveni presoji.

VEČ<<

Pešpoti

V Kozjanskem parku želimo pospešiti popotniško dejavnost in v ta namen pripravljamo ureditev pešpoti na celotnem zavarovanem prostoru na podlagi enotnega koncepta. Poleg tematskih pešpoti načrtujemo pešpoti okoli vseh večjih naselij v Kozjanskem parku in povezave med njimi. V Kozjanskem parku je 50 km označenih in urejenih pešpoti, ki so opremljene z vodniki in zloženkami. Sklop 4 pešpoti obsega:

 • Geološko učno pot na Rudnico in Virštanj (10 km)
 • Učno pot Travnik na Vetrniku (2 km)
 • Pešpot Podsreda (32 km)
 • Pešpot Pilštanj (4 km)


VEČ<<

Ogledi

Odmaknjenost kozjanske pokrajine je ustvarila edinstveno sožitje narave in kulture, tradicije in sodobnosti, ki so temelji sodobnega trajnostnega razvoja. Pešpoti, kolesarske steze, vinsko-turistične ceste, zbirke, razstave, delavnice, koncerti in številne prireditve s prikazi tradicije ter sodobne ustvarjalnosti povezujejo naravne lepote, kulturne spomenike in domačine ter privabljajo obiskovalce. 
Vodniško službo izvajamo za celotno območje Kozjanskega parka še posebej pa:

 • Grad Podsreda
 • Soteska Zagaj
 • Slovensko-bavarska hiša
 • Trg Podsreda
 • Kolarjeva in Javerškova domačija
 • Grad Pišece
 • Učne poti
 • Levstikov mlin